Back

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KURSY.TECHTUTOR.PL

Niniejszy Regulamin określa sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI z siedzibą w Wałbrzychu, za pośrednictwem serwisu internetowego kursy.techtutor.pl, zwanego dalej „Serwisem Internetowym”


§ 1 Informacje ogólne


1. Właścicielem platformy kursy.techtutor.pl jest: TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI, ul. Forteczna 1D, 58-316 Wałbrzych, NIP: 8862926403, REGON: 366856849, e-mail: kontakt@techtutor.pl, dalej zwany Usługodawcą.
2. Konto Użytkownika to specjalna przestrzeń udostępniana Użytkownikowi po wprowadzeniu loginu i hasła, która umożliwia dostęp do treści kursów.
3. Regulamin oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
4. Rejestracja oznacza czynność określoną w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego.
5. Strona Internetowa Serwisu oznacza strony internetowe w domenie kursy.techtutor.pl.
6. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest prezentacja oferty oraz możliwość wykonania zakupu szkoleń.
7. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, odwiedzająca i korzystająca z Stron Serwisu Internetowego.
8. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.


§ 2 Korzystanie z Serwisu Internetowego oraz warunki techniczne


1. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
3. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
4. W celu skorzystania z materiałów szkoleniowych, udostępnianych przez Usługodawcę i zachowania płynnej transmisji wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości pobierania danych 1 Mb/s oraz urządzenie zdolne do odbioru dźwięku (np. głośniki lub słuchawki), pozwalające na zapoznanie się z transmisją dźwięku lub obrazu. W celu pobrania materiałów szkoleniowych w formie Treści cyfrowych wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości pobierania danych 512 Kb/s.
5. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
7. Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia pozyskania danych. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
8. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.


§ 3 Zawarcie umowy


1. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Rozpoczęcie nauki może nastąpić w dowolnym czasie.
2. W celu złożenia zamówienia, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności: dodanie kursu do koszyka, wybór sposobu płatności oraz złożenie zamówienia przez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” w kasie sklepu.
3. Sposób płatności to płatność on-line za pomocą systemu płatności on-line Przelewy24.
4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
5. Usługa polega na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Usługodawcę, będących w szczególności Treściami cyfrowymi.
6. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą o świadczenie drogą elektroniczną Usługi. Wszystkie ceny są cenami brutto.
7. Dostęp do zakupionych szkoleń w Serwisie Internetowym aktywowany jest w momencie po dokonaniu płatności.  
8. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi.
9. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługodawca drogą elektroniczną zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
10. Maksymalny czas na realizację Usługi przez Użytkownika nie jest ograniczony czasowo.
11. Usługodawca przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi, fakturę lub paragon niefiskalny obejmującą zamówione usługi odpłatne. Faktura lub paragon niefiskalny dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF.
12. O
peratorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068


§ 4 Reklamacje


1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy kontakt@techtutor.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
2. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.


§ 5 Odstąpienie od Umowy


1. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.
5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.
7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ 6 Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, jest Usługodawca.
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.
4. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
5. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Szczegółowe dane dot. przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności na stronie: https://kursy.techtutor.pl/polityka-prywatnosci/


§ 7 Rozwiązanie umowy


1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.


§ 8 Postanowienia końcowe


1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §7.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2018 r.

Promocja -31% tylko do końca dnia | w koszyku wpisz: 26MAJ
Promocja kursu Inventor Podstawy